HOSTENKY

POZOR - ZMĚNA ! 

prodává pan Riemer Jaroslav - Křenov č. 6 
tel. 733 248 070

(ulice na Svitavy, dům naproti kapličce u hřbitova)

 

nebo pan Jurka Petr - Křenov č. 36 tel. 732 102 241

Podmínky k rekreačnímu rybolovu na obecním rybníce v Křenově

 


 

 

Platí pro hosty

 

 

⃰ Povoleným způsobem lovu na obecním rybníce je lov ryb na udici a to na položenou, plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku a lov muškařením a čeřínkováním.
⃰ Při lovu na položenou nebo na plavanou smí být používány nejvýše 2 udice u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky. Výjimkou je lov dravců, kdy může být použit jeden návazec s dvěma dvojháčky, nebo trojháčky.
⃰ Při lovu přívlačí smí být používána jen jedna udice s jedním návazcem. Za nástrahu lze použít třpytku,, umělou nebo přirozenou nástrahu. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky (dvojháčky, trojháčky)
⃰ Při lovu ryb na udici musí osoby provádějící lov dodržovat mezi sebou bezpečnostní vzdálenost. Při lovu na položenou, při čeřínkování nebo při lovu na plavanou alespoň 3m nedohodnou-li se na vzdálenosti menší. Při lovu přívlačí, lovu na umělou mušku nebo muškařením 20 m.

 

Místa k lovu nesmí být vyhrazována.

⃰ Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat.
⃰ K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu, neohrožující kvalitu vod.
⃰ Lov čeřínkováním a lov dravců je povolen v době od 16. června do 31. prosince.
⃰ Lov nástražních rybek je povolen do čeřínku max. 1x1 m, nesmí se používat rybek chráněných zákonem, případně nedosahující zákonné míry. Úplný zákaz používat tyto druhy ryb jako nástražních, či jejich vpouštění do rybníka: karas, cejn, okoun. Při případném ulovení těchto ryb je jejich zákaz vracení zpět do rybníka.
Vnadění je povoleno výhradně ze břehu, zákaz umisťování bójek. Lov z loděk zakázán!
⃰ Rybolov je povolen pouze po stranách rybníku. Nesmí se chytat z hráze a za tabulí "ZÁKAZ RYBOLOVU".
Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za zvláště hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by lovící takto zacházel se skleněným odpadem. Po příchodu k místu lovu provede osoba lovící ryby prohlídku místa, z něhož hodlá lovit. Pokud je toto místo znečištěno, provede před započetím lovu úklid.

Zacházení s ulovenými rybami

 
⃰ Při vylovování ryb je každý rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Pokud nelze její vyzvednutí nad hladinu uskutečnit zdvižením prutu, je nutno použít podběrák. Ryby, které jsou vráceny zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vrácení zpět do vody. Pokud lovící ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě!
⃰ Pokud lovící uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných vezírků k uchování ulovených živých ryb.
Po ulovení maximálního počtu ušlechtilých ryb na den rybolov končí! (viz pokyny pro lovícího)
⃰ Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do tabulky v povolence, kde uvedeme: datum, druh ryby, její délku a hmotnost.
⃰ Přisvojené druhy ušlechtilých ryb - kapr, amur, candát, sumec, štika, zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení.
⃰ Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

 
 
 
 
 
 

Je zakázáno si brát ryby, které:

 
 
a) nedosahují stanovené zákonné délky – viz. tabulka,b
) byly uloveny v době hájení.
Doba hájení jednotlivých druhů ryb: candát, štika - od 1.1. do 15.6. Lín obecný – celoročně hájen.
Ponechané ryby nelze odnášet od vody během lovu.
Dále jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze o seznam vybraných živočichů)
a dále: mihulovci, bezobratlí (raci, perlorodka říční, velevrub malířský, škeble rybničná) a obojživelníci

Pokyny pro lovícího:
Denní doby lovu dle ČRS:
říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen - 5:00 - 22:00 hod.
duben, květen, červen, červenec, srpen, září - 4:00 - 24:00 hod.
květen - září - nonstop, můžeme chytat přes noc, ale od 24:00 do 4:00 hod. jen sumce


Je dovoleno si nechat ryby - viz. tabulka:

 
kapr od 45cm   -  65 cm,  od 66 cm se vrací vodě
candát od 55 cm
sumec do odvolání není míra – bereme vše, nevrací se zpět
štika od 60 cm
amur bílý od 60 cm 
lín obecný                              celoročně hájen !!!
 
                              

počet ušlechtilých ryb za den

celkem ušlechtilých ryb za týden

1 kus

 

kusy

 

 
 Za ušlechtilé ryby se považuje: kapr, amur, candát, štika. (Do odvolání, sumec není ušlechtilá ryba!)
 
   Každý lovící musí mít u sebe: místní hostenku (povolení k lovu), metr, vezírek, rozložený podběrák, tužku a vyprošťovač háčků!!!
 
   Kontrolu dodržování stanovených předpisů zajišťuje místní rybářská stráž a každý člen spolku s roční povolenkou.
 Každý, kdo loví ryby na obecním rybníku, je povinen tuto kontrolu respektovat a chovat se vůči ní slušně. 
 Pokud výše není uvedeno jinak, platí v ostatním ustanovení zákona o rybářství č. 102/63 Sb. vyhl.   
 103/63 Sb. o novelizaci v platném znění.

 

Rekreační rybolov na obecním rybníce provádí každý na vlastní nebezpečí!

 

HOSTENKU je nutno odevzdat ihned po skončení její platnosti!

HOSTENKU je možné nechat v poštovní schránce na naší boudě u rybníka!

Parkování je dovoleno jen na hrázi!     Rozdělávání ohně jen na určeném místě (vedle chatky).

KAŽDÝ HOST SI SVÉ ODPADKY ODNÁŠÍ DOMŮ !!!

 

                          Platnost od roku 2018                                                                                 schváleno 22. 4. 2018